Arrangement en sponsoring
PRE-order het boek

Privacy Beleid

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

In het kader van de door ANS verleende diensten, ontvangt, verzamelt en administreert ANS persoonsgegevens. ANS verklaart dat zij deze persoonsgegevens uitsluitend verzamelt en administreert om uitvoering te geven aan de binnen ANS geldende doelstellingen en het dienaangaande faciliteren van de leden. ANS zal niet meer persoonsgegevens verzamelen dan redelijkerwijs nodig is om haar diensten te kunnen verrichten voor de ANS doelstellingen. Daarnaast zal ANS de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor die doelstellingen.

ANS respecteert de privacy van personen wiens persoonsgegevens door haar worden verzameld en geadministreerd en beoogt een zorgvuldige omgang met die persoonsgegevens. ANS spant zich er voor in om geldende wettelijke regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet, na te leven.

Op schriftelijk verzoek van een natuurlijk persoon zal ANS door haar geadministreerde persoonsgegevens van verzoeker zo spoedig mogelijk uit haar administratie verwijderen. Voor een wettelijk verzoek tot inzage kan een e-mail worden verzonden naar het e-mail adres info@50jaarsrefidensi.org. ANS zal binnen vier weken na een dergelijk verzoek reageren en maximaal de wettelijke kostenvergoeding per verzoek in rekening brengen. De termijn van vier weken vangt aan op het moment dat ANS de wettelijke kostenvergoeding heeft ontvangen.

BEVEILIGING

ANS treft organisatorische en technische maatregelen ter beveiliging van de persoonsgegevens alsmede om misbruik en verlies daarvan te voorkomen.

E-mail

Indien u per e-mail reageert, zal uw informatie alleen worden gebruikt voor een bepaald doel. De informatie zal niet worden hergebruikt voor een onverenigbaar doel. Indien het secretariaat, die de inkomende e-mail beheert, uw vraag niet kan beantwoorden, zal de afdeling uw bericht doorzenden. U ontvangt dan per e-mail bericht welke commissie uw vraag zal beantwoorden.

WIJZIGING

ANS behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen om de conformiteit met geldende en toepasselijke wet- en regelgeving te waarborgen.

Copyright © 2020, Ambassador Network Suriname. Alle rechten voorbehouden.
crossmenu